Bạn đang truy cập: Trang ch? Nh?ng ?i?u c?n bi?t
alt

Nh?ng n? l?c thay ??i s? ph?n con ng??i

Sau 20 n?m k? t? ca ghp th?n ??u tin vo n?m 1992, chuyn ngnh ghp t?ng c?a Vi?t Nam ? pht tri?n v??t b?c v?i h?n 600 ca ???c th?c hi?n thnh cng. Tuy nhin, s? pht tri?n ny c?ng ?ang g?p nhi?u ro c?n do ngu?n t?ng r?t thi?u, m?c d Lu?t Hi?n, l?y, ghp m, b? ph?n c? th? ng??i ? ra ??i cch ?y 5 n?m.

H?n 600 ca ghp t?ng thnh cng

???c ?nh gi l m?t trong 10 pht minh l?n nh?t th? k? XX, k? thu?t ghp t?ng ? lm thay ??i ?ng k? cu?c s?ng c?a con ng??i. Do m?t trong cc t?ng c?a c? th? b? b?nh n?ng ? giai ?o?n cu?i, ng??i b?nh ph?i ch?u ?au ??n, s?ng trong lo u, tuy?t v?ng v ch?p nh?n ra ?i mi mi. ?? c?u s?ng cc b?nh nhn ny, ch? c cch duy nh?t l ghp t?ng.

M?t ca ghp t?ng do cc y, bc s? B?nh vi?n Vi?t - ??c th?c hi?n.

   
in

M?t trong nh?ng v?n ?? lo l?ng nh?t ? ng??i b?nh sau ghp t?ng l b?nh l nhi?m trng, ng??i b?nh sau ghp t?ng c qu nhi?u nguy c? c?a nhi?m trng, tnh tr?ng nhi?m trng v?n l nguyn nhn th? y?u d?n ??n tnh tr?ng th?t b?i sau ghp, th? nh?t l b?nh nhn thng th??ng tr??c khi ghp ? l m?t b?nh nhn nguy k?ch v? cc b?nh l m tang suy h?ng c?a ng??i b?nh do v?y tnh tr?ng ng??i b?nh khng cn l m?t c? th? kh?e m?nh hon ton, cc t?ng c quan h? h?u c? trong m?t c? th? th?ng nh?t .

   

B? tr??ng Y t? Nguy?n Qu?c Tri?u th?m ng??i ???c ghp tim thnh cng ? b?nh vi?n Vi?t ??c.

Chi?u 15.4, PGS.TS Nguy?n Ti?n Quy?t, gim ??c b?nh vi?n Vi?t ??c, H N?i cho bi?t, trong tu?n qua b?nh vi?n ? cng lc ti?n hnh 4 ca ghp t?ng g?m: 2 ca ghp th?n, ca ghp gan v ca ghp tim. Ng??i cho t?ng l m?t thanh nin h?n 30 tu?i, b? ch?t no do tai n?n giao thng.
   

gigigi

2013-09-12 191209