Bạn đang truy cập: Trang ch? Giớ thiệu

Thnh t?u

Email In PDF.

hnh ?nh can thi?p ph?u thu?t Hybrid

- Tri?n khai ph?u thu?t nhi?u ca tim b?m sinh nh? cn, ,T?ng s? l??ng v ch?t l??ng PT tim b?m sinh cho tr? em d??i 10 kg, tr? s? sinh v tr? c b?nh tim v?i p l?c ??ng m?ch ph?i cao, ??c bi?t ? b?nh tim ph?c t?p nh?: Th?t ph?i 2 ???ng ra, Falot 4

hnh ?nh can thi?p n?i m?ch m?ch mu l?n trung tm khng c?n ph?u thu?t

- Tri?n khai m? th??ng quy n?i soi l?ng ng?c v trung th?t.

- Th?c hi?n m? n?i soi ? b?nh nhn ph?ng ??ng m?ch ch? b?ng.

- Tri?n khai m? n?i soi l?ng ng?c ? b?nh nhn lm x??ng ?c

hnh ?nh ghp tim ??ng loi t? ng??i cho ch?t no

- Ghp tim ??ng lo?i ??u tin thnh cng ? b?nh nhn cho ch?t no ( 01 b?nh nhn- ghp ?a t?ng ? ng??i cho ch?t no ), ph?i k?t h?p v?i cc chuyn khoa khc th?c hi?n ghp Gan, ghp th?n ( ph?u thu?t v ch?m sc h?u ph?u)

hnh ?nh ph?u thu?t Bental thay quai ??ng m?ch ch? v?i ???ng b?o v? no ch?n l?c

- Tri?n khai m? th??ng quy nh?ng ph?u thu?t b?nh l m?c ph?i ph?c t?p nh?: thay quai ?MC v?i ???ng b?o v? no ch?n l?c, PT Bental.

- Tham gia h?i th?o cc chuyn ?? l?n trong ch?n ?on v ?i?u tr? v?i chuyn gia ?i loan, Php ( chuyn ?? v? l?ng ng?c, chuyn ?? v? m?ch mu, ghp t?ng)

hnh ?nh phng ch?m sc ??t bi?t v?i b?nh nhn n?ng

- Ti?p t?c hon thi?n v nng cao ch?t l??ng cng tc ch?m sc ton di?n cho b?nh nhn.

 

Ch?c n?ng v nhi?m v? khoa

Email In PDF.

1. Khm ch?a b?nh:
Khm v ?i?u tr? ph?u thu?t cc b?nh tim m?ch v l?ng ng?c : cc b?nh tim b?m sinh, cc b?nh tim m?c ph?i (van tim, m?ch vnh), cc b?nh v? ??ng m?ch ch? v cc ??ng m?ch ngo?i bin, cc b?nh khc v? l?ng ng?c (u ph?i, u trung th?t, b??u c?...).

2.?o t?o:

- Tch c?c tham gia cng tc ?o t?o v l c? s? ?o t?o cho cc ??i t??ng: sau ??i h?c, chuyn khoa, bc s? n?i tr, sinh vin...

- Gip ?? v? chuyn mn, c? s? v?t ch?t gip hnh thnh v pht tri?n ph?u thu?t tim m?ch v l?ng ng?c cho cc b?nh vi?n: B?nh vi?n ?a khoa Bnh ??nh, B?nh vi?n Vi?t Ti?p H?i Phng...

- Tham gia ?o t?o cho cc b?nh vi?n v? tinh.

- ?o t?o l?i v ?o t?o lin t?c ki?n th?c chuyn khoa tim m?ch v h?i s?c tim m?ch cho ?i?u d??ng c?a khoa .

3.Nghin c?u khoa h?c:

- Tham gia ?? ti nghin c?u khoa h?c c?p Nh n??c.

- Tham gia ?? ti nghin c?u khoa h?c c?p B?.

- ?? ti ghp tim ??ng lo?i trn ng??i t? ng??i cho ch?t no.

- ?? n hnh thnh Trung tm Tim m?ch b?nh vi?n Vi?t ??c.

- Nhi?u ?? ti khoa h?c c? s?.

- Ti?p t?c tri?n khai k? thu?t m?i c?i ti?n ???c ?ng d?ng nh?: PT n?i soi ph?ng ?MC b?ng, PT Nuss cho b?nh nhn lm x??ng ?c

4.Cng tc tuy?n:

- Tham gia h?i ch?n, ph?u thu?t c?p c?u t?i cc b?nh vi?n: BV B?ch Mai, BV Thanh Nhn v cc b?nh vi?n t?nh, h? tr? BV t?nh Bnh ??nh ph?u thu?t tim h? (m?i thng 01 chuy?n ? ph?u thu?t thnh cng nhi?u ca tim h? )

5.Cng tc ?on th?:

- Tham gia cc ho?t ??ng khoa h?c c?a b?nh vi?n v qu?c t.

- Tham gia cc phong tro c?a b?nh vi?n nh? cc ho?t ??ng th? thao, v?n ngh? c?a b?nh vi?n

6.Ch?m lo ??i s?ng CBCNV:

- T? ch?c cho nhn vin ?i ngh? mt th?m quan.

- Ch? ?n ?, ngh? ng?i tho?i mi ??y ?? ti?n nghi.

- Cng ?on khoa lun th?m h?i nhau khi c kh kh?n v khoa t?o ?i?u ki?n gip ??.

- B?o v? quy?n l?i cho ng??i lao ??ng

7.H?p tc qu?c t?:

- Ti?p t?c m? r?ng h?p tc qu?c t? v?i n??c ngoi ?? nng cao trnh ?? chuyn mn: Php, M?, Nh?t, Thi Lan, ?i Loan...

- H?p tc v?i t? ch?c VinaCapital, t? ch?c CardioStart trong ?o t?o v pht tri?n PT tim m?ch.

8.Qu?n l kinh t?:

- Th?c hnh ti?t ki?m v qu?n l kinh t? theo quy ??nh c?a php lu?t v b?nh vi?n.

- T?ng c??ng qu?n l thu ?ng thu ?? vi?n ph trch th?t thot, th?c hi?n khm ch?a b?nh b?nh nhn BHYT theo ?ng quy ??nh.

9. H?p tc Qu?c t?:

- H?p tc v? ph?u thu?t tim ??c bi?t tim h? v?i t? ch?c T.C.V. Php
- H?p tc v?i H?i ADVASE Php v? ph?u thu?t m?ch mu : ?o t?o t?i Php v t?i Vi?t Nam thng qua cc l?p t?p hu?n.
- H?p tc v?i khoa ph?u thu?t tim m?ch t?i b?nh vi?n St.Jacques, Rangueil v nhi?u b?nh vi?n t?i Paris N??c c?ng ho Php.
- H?i ph?u thu?t tim t?i M?, Australia, Philipine, Singapore...
- Nh?n m?t s? sinh vin, y t n??c ngoi ??n th?c t?p t?i khoa.
- Ph?i h?p v?i H?i ?i?u d??ng Php hu?n luy?n nng cao nghi?p v? cho ?i?u d??ng c?a khoa

 

T? ch?c khoa

Email In PDF.

1. T? ch?c, nhn l?c, c? s? v?t ch?t k? thu?t:

1.1. T? ch?c:

2011-11-15_233435

Khoa g?m:

- 01 phng khm b?nh (02 my SA tim, my th?m d ch?c n?ng h h?p, my ?i?n tim)

- Khu ?i?u tr? h?i s?c c 28 gi??ng : 10 gi??ng th? my v 18 gi??ng khng th? my.

- Khu ?i?u tr? : b?nh nhn tr??c m?, b?nh nhn ? m? tim m?ch v l?ng ng?c (31 gi??ng), v b?nh nhn c?p c?u (06 gi??ng b?nh + cng), ?i?u tr? n?i tim m?ch v l?ng ng?c (13 gi??ng).

1234

1.2. Nhn l?c:

T?ng s? cn b? nhn vin: 68 ng??i

- Bin ch?: 51 ng??i (29 ng??i c? + 22 ng??i m?i )

- Cn b? nh tr??ng: 04 ng??i

- Bc s?: 11 ng??i

+ Ph?u thu?t vin: 07 ng??i ( 2 PGS.TS, 2 Ti?n s?, 3 Th?c s?)

+ 01 Th?c s? ph? trch h?i s?c sau m?

+ 03 Bc s? n?i khoa

- ?i?u d??ng: 52 ng??i ( 13 c? nhn, 03 cao ??ng, 06 KTV, 30 ?DTC)

- Tr? gip ch?m sc: 04

- Nhn vin tin h?c: 01

-Ch? nhi?m khoa:PGS.TS .Nguy?n H?u ??c

-Ph ch? nhi?m khoa:BS.TS.?on Qu?c H?ng

-Ph ch? nhi?m khoa:Ths.Ph?m Ti?n Qun

-?i?u d??ng tr??ng: CN.Nguy?n Xun Vinh

-?i?u d??ng tr??ng khu v?c h?i s?c:CN.Nguy?n Th? Thu H

 

Du l?ch h? ni C?c

Email In PDF.

duongi
Duong di tu Benh vien Viet Duc den Ho nui Coc dai 89,7km mat 2 gio di oto

H? Ni C?c ???c t?o nn sau khi ??p ng?n sng Cng ???c xy d?ng trong cc n?m 1973 ??n 1982. H? c ?? su 35 m di?n tch m?t h? r?ng 25 km[3], dung tch c?a h? ??c 20[3]-176 tri?u m[4]. H? ???c t?o ra nh?m cc m?c ?ch:

  • Cung c?p n??c t??i cho 12.000 ha ??t.
  • C?p 40-70 tri?u m n??c m?i n?m cho cng nghi?p v dn sinh.
  • Gi?m nh? l? h? l?u sng C?u.
  • ?p ?ng d?ch v? du l?ch, ngh? d??ng v nui c. C?i thi?n mi tr??ng[4].

H? g?m m?t ??p chnh di 480 m v 7 ??p ph?[4]. M?t h? r?ng mnh mng v?i h?n 89 hn ??o l?n nh?: ??o r?ng xanh, ??o c? tr c?a nh?ng ?n c, c ??o l qu h??ng c?a loi d[c?n d?n ngu?n], ??o ni Ci n?i tr?ng by cc c? v?t t? ngn x?a ?? l?i v ??o??n th? b Cha Th??ng Ngn.


   
Các bài viết khác...

gigigi

2013-09-12 191209