Bạn đang truy cập: Trang ch? Giớ thiệu Album ?nh ??p

hnh ?nh can thi?p ph?u thu?t Hybrid

- Tri?n khai ph?u thu?t nhi?u ca tim b?m sinh nh? cn, ,T?ng s? l??ng v ch?t l??ng PT tim b?m sinh cho tr? em d??i 10 kg, tr? s? sinh v tr? c b?nh tim v?i p l?c ??ng m?ch ph?i cao, ??c bi?t ? b?nh tim ph?c t?p nh?: Th?t ph?i 2 ???ng ra, Falot 4

hnh ?nh can thi?p n?i m?ch m?ch mu l?n trung tm khng c?n ph?u thu?t

- Tri?n khai m? th??ng quy n?i soi l?ng ng?c v trung th?t.

- Th?c hi?n m? n?i soi ? b?nh nhn ph?ng ??ng m?ch ch? b?ng.

- Tri?n khai m? n?i soi l?ng ng?c ? b?nh nhn lm x??ng ?c

hnh ?nh ghp tim ??ng loi t? ng??i cho ch?t no

- Ghp tim ??ng lo?i ??u tin thnh cng ? b?nh nhn cho ch?t no ( 01 b?nh nhn- ghp ?a t?ng ? ng??i cho ch?t no ), ph?i k?t h?p v?i cc chuyn khoa khc th?c hi?n ghp Gan, ghp th?n ( ph?u thu?t v ch?m sc h?u ph?u)

hnh ?nh ph?u thu?t Bental thay quai ??ng m?ch ch? v?i ???ng b?o v? no ch?n l?c

- Tri?n khai m? th??ng quy nh?ng ph?u thu?t b?nh l m?c ph?i ph?c t?p nh?: thay quai ?MC v?i ???ng b?o v? no ch?n l?c, PT Bental.

- Tham gia h?i th?o cc chuyn ?? l?n trong ch?n ?on v ?i?u tr? v?i chuyn gia ?i loan, Php ( chuyn ?? v? l?ng ng?c, chuyn ?? v? m?ch mu, ghp t?ng)

hnh ?nh phng ch?m sc ??t bi?t v?i b?nh nhn n?ng

- Ti?p t?c hon thi?n v nng cao ch?t l??ng cng tc ch?m sc ton di?n cho b?nh nhn.

 


Duong di tu Benh vien Viet Duc den Ho nui Coc dai 89,7km mat 2 gio di oto

H? Ni C?c ???c t?o nn sau khi ??p ng?n sng Cng ???c xy d?ng trong cc n?m 1973 ??n 1982. H? c ?? su 35 m di?n tch m?t h? r?ng 25 km[3], dung tch c?a h? ??c 20[3]-176 tri?u m[4]. H? ???c t?o ra nh?m cc m?c ?ch:

  • Cung c?p n??c t??i cho 12.000 ha ??t.
  • C?p 40-70 tri?u m n??c m?i n?m cho cng nghi?p v dn sinh.
  • Gi?m nh? l? h? l?u sng C?u.
  • ?p ?ng d?ch v? du l?ch, ngh? d??ng v nui c. C?i thi?n mi tr??ng[4].

H? g?m m?t ??p chnh di 480 m v 7 ??p ph?[4]. M?t h? r?ng mnh mng v?i h?n 89 hn ??o l?n nh?: ??o r?ng xanh, ??o c? tr c?a nh?ng ?n c, c ??o l qu h??ng c?a loi d[c?n d?n ngu?n], ??o ni Ci n?i tr?ng by cc c? v?t t? ngn x?a ?? l?i v ??o??n th? b Cha Th??ng Ngn.


 
dh3

   
keoco1

chi?n th?ng
chu?n b?
xung tr?n

 
benhnhan

Ph??ng chm ho?t ??ng ??n v? " l?y b?nh nhn lm trung tm"
   

gigigi

2013-09-12 191209