Bạn đang truy cập: Trang ch? Giớ thiệu Ch?c n?ng nhi?m v?

Email In PDF.

1. Khm ch?a b?nh:
Khm v ?i?u tr? ph?u thu?t cc b?nh tim m?ch v l?ng ng?c : cc b?nh tim b?m sinh, cc b?nh tim m?c ph?i (van tim, m?ch vnh), cc b?nh v? ??ng m?ch ch? v cc ??ng m?ch ngo?i bin, cc b?nh khc v? l?ng ng?c (u ph?i, u trung th?t, b??u c?...).

2.?o t?o:

- Tch c?c tham gia cng tc ?o t?o v l c? s? ?o t?o cho cc ??i t??ng: sau ??i h?c, chuyn khoa, bc s? n?i tr, sinh vin...

- Gip ?? v? chuyn mn, c? s? v?t ch?t gip hnh thnh v pht tri?n ph?u thu?t tim m?ch v l?ng ng?c cho cc b?nh vi?n: B?nh vi?n ?a khoa Bnh ??nh, B?nh vi?n Vi?t Ti?p H?i Phng...

- Tham gia ?o t?o cho cc b?nh vi?n v? tinh.

- ?o t?o l?i v ?o t?o lin t?c ki?n th?c chuyn khoa tim m?ch v h?i s?c tim m?ch cho ?i?u d??ng c?a khoa .

3.Nghin c?u khoa h?c:

- Tham gia ?? ti nghin c?u khoa h?c c?p Nh n??c.

- Tham gia ?? ti nghin c?u khoa h?c c?p B?.

- ?? ti ghp tim ??ng lo?i trn ng??i t? ng??i cho ch?t no.

- ?? n hnh thnh Trung tm Tim m?ch b?nh vi?n Vi?t ??c.

- Nhi?u ?? ti khoa h?c c? s?.

- Ti?p t?c tri?n khai k? thu?t m?i c?i ti?n ???c ?ng d?ng nh?: PT n?i soi ph?ng ?MC b?ng, PT Nuss cho b?nh nhn lm x??ng ?c

4.Cng tc tuy?n:

- Tham gia h?i ch?n, ph?u thu?t c?p c?u t?i cc b?nh vi?n: BV B?ch Mai, BV Thanh Nhn v cc b?nh vi?n t?nh, h? tr? BV t?nh Bnh ??nh ph?u thu?t tim h? (m?i thng 01 chuy?n ? ph?u thu?t thnh cng nhi?u ca tim h? )

5.Cng tc ?on th?:

- Tham gia cc ho?t ??ng khoa h?c c?a b?nh vi?n v qu?c t.

- Tham gia cc phong tro c?a b?nh vi?n nh? cc ho?t ??ng th? thao, v?n ngh? c?a b?nh vi?n

6.Ch?m lo ??i s?ng CBCNV:

- T? ch?c cho nhn vin ?i ngh? mt th?m quan.

- Ch? ?n ?, ngh? ng?i tho?i mi ??y ?? ti?n nghi.

- Cng ?on khoa lun th?m h?i nhau khi c kh kh?n v khoa t?o ?i?u ki?n gip ??.

- B?o v? quy?n l?i cho ng??i lao ??ng

7.H?p tc qu?c t?:

- Ti?p t?c m? r?ng h?p tc qu?c t? v?i n??c ngoi ?? nng cao trnh ?? chuyn mn: Php, M?, Nh?t, Thi Lan, ?i Loan...

- H?p tc v?i t? ch?c VinaCapital, t? ch?c CardioStart trong ?o t?o v pht tri?n PT tim m?ch.

8.Qu?n l kinh t?:

- Th?c hnh ti?t ki?m v qu?n l kinh t? theo quy ??nh c?a php lu?t v b?nh vi?n.

- T?ng c??ng qu?n l thu ?ng thu ?? vi?n ph trch th?t thot, th?c hi?n khm ch?a b?nh b?nh nhn BHYT theo ?ng quy ??nh.

9. H?p tc Qu?c t?:

- H?p tc v? ph?u thu?t tim ??c bi?t tim h? v?i t? ch?c T.C.V. Php
- H?p tc v?i H?i ADVASE Php v? ph?u thu?t m?ch mu : ?o t?o t?i Php v t?i Vi?t Nam thng qua cc l?p t?p hu?n.
- H?p tc v?i khoa ph?u thu?t tim m?ch t?i b?nh vi?n St.Jacques, Rangueil v nhi?u b?nh vi?n t?i Paris N??c c?ng ho Php.
- H?i ph?u thu?t tim t?i M?, Australia, Philipine, Singapore...
- Nh?n m?t s? sinh vin, y t n??c ngoi ??n th?c t?p t?i khoa.
- Ph?i h?p v?i H?i ?i?u d??ng Php hu?n luy?n nng cao nghi?p v? cho ?i?u d??ng c?a khoa

Ý kiến bạn đọc (0)add comment

Viết Ý kiến bạn đọc
Thu nhỏ cửa sổ | Phóng to của sổ

busy
 

gigigi

2013-09-12 191209