Bạn đang truy cập: Trang ch? Th?y thu?c c?a b?n T? v?n ch?a b?nh S? k? di?u c?a cu?c s?ng

S? k? di?u c?a cu?c s?ng

Email In PDF.

S? k? di?u c?a cu?c s?ng
? tu?i 64 b?nh suy tim n?ng, ng Thi?n ? Lai X, Hoi ??c, H N?i t?ng ngh? mnh khng cn s?ng ???c bao lu, v th? ng ? t? ch?i ph?u thu?t. Cc bc s? ? phn tch v t? v?n r?ng ngoi ph?u thu?t ra ng cn cch no ?? duy tr nh?p ??p c?a tri tim b?nh t?t ?y n?a. Cc con ng ??u b?o: S?c kh?e c?a b? l ti s?n c?a con chu, b? ph?i quy?t tm, ??ng b? cu?c.
ng L??ng Ng?c Thi?n bn hnh lang phng b?nh trong giai ?o?n ph?c h?i.
ng Thi?n ln bn m?, ca m? thnh cng. Nh?ng sau ph?u thu?t ng r?i vo tr?ng thi ty ph??ng c?c l?c, nhi?u ngy v?n m man b?t t?nh. B?n thn nh?ng ng??i thn t?ng ??ng vin ng m? c?ng c?m th?y day d?t v tuy?t v?ngN?a thng tr?i n?m ? phng cch ly v? con khng ???c th?m nom, sau khi t?nh d?y ng Thi?n k? l?i: Ti t??ng mnh ? xanh c? r?i, th?i ?i?m hn m su ti th?y q?y s? vy quanh mnh, nh?ng r?i c m?t s?c m?nh no ? ? ko ti tr? l?i v ti ? d?n h?i t?nh. Gi? ?i l?i ???c th? ny m?i th?y cu?c s?ng k? di?u bi?t bao.
Gi? nhn ng b??c ?i t?ng b??c v?ng vng trong hnh lang phng b?nh nh?ng ng??i thn ??u th? pho nh? nhm. Tu?i cao, th?i gian hn m ko di nn ng Thi?n g?p nhi?u bi?n ch?ng sau m?, suy th?n, ti?u ???ngbt ch?p t?t c?, t?ng ngy, t?ng gi? ng??i ?n ng ?y v?n kin tr ch?ng ch?i ?? thot kh?i b?nh t?t. Theo cc bc s?: "Ng??i cao tu?i b?nh tim m?ch s? ko theo hng lo?t bi?n ch?ng khc ngoi vi?c ??i m?t v?i di?n bi?n ph?c t?p c?a b?nh t?t, ng??i b?nh ph?i lm ch? ???c nh?ng di?n bi?n v? m?t tm l ?? v??t qua kh kh?n c?a chnh mnh.
H?n 70 ngy m?, ?i?u tr? t?i khoa ph?u thu?t Tim m?ch c?a b?nh vi?n Vi?t ??c, trong c?n m s?ng, ? c lc b?nh nhn L??ng Ng?c Thi?n ? nhn th?y qu? s? hi?n v? ng c??i b?o: Ti s?ng ???c l nh? s? ph?n, nh? ti n?ng c?a cc bc s?ti v cng bi?t ?n h?.

H??ng Tr?n (Xzone/TTT?

Ý kiến bạn đọc (0)add comment

Viết Ý kiến bạn đọc
Thu nhỏ cửa sổ | Phóng to của sổ

busy
 

gigigi

2013-09-12 191209