Email In PDF.

F00574-019-f012

Kh th? c th? l tri?u ch?ng c?a suy tim, thi?u mu, t?n th??ng ph?i di?n r?ng, ho?c do v?n ??ng qu s?c, lo l?ng thi qu v ? trong mi tr??ng qu nng, qu l?nh.

F00574-019-f012

Kh th? c th? l tri?u ch?ng c?a suy tim, thi?u mu, t?n th??ng ph?i di?n r?ng, ho?c do v?n ??ng qu s?c, lo l?ng thi qu v ? trong mi tr??ng qu nng, qu l?nh.


Kh th? th??ng g?p trong cc tr??ng h?p sau:

- B? vim ph? qu?n, vim ph?i ho?c nhi?m trng ko di nh? lao ph?i ho?c vim ph? qu?n m?n. Kh th? trong tr??ng h?p ny th??ng ?i km v?i s?t ho?c s? thay ??i mu s?c c?a ??m.

- Hen ph? qu?n, b?nh ph?i t?c ngh?n m?n tnh, gin ph? nang. Kh th? th??ng th?y km theo th? kh kh.

- Ung th? ph?i ho?c c kh?i u t?i ph?i: kh th? th??ng km theo ?n km, g?y st nhi?u. B?nh nhn th??ng t?ng nghi?n thu?c l n?ng.

- T?n th??ng ph?i di?n l?n: v d? nh? p-xe ph?i, ho?c b?nh b?i ph?i.

- T?c m?ch ph?i: kh th? th??ng x?y ra ??t ng?t v th??ng ph?i h?p v?i kh th? nhanh nng v ?i km v?i ?au ng?c.

- B?nh c? honh v thnh ng?c: li?t c? honh sau ph?u thu?t ng?c ho?c bo ph ??u c th? gy kh th?.

- Suy tim: kh th? trong suy tim l do gi?m kh? n?ng gin n? c?a c? tim lm t?ng p l?c mu quanh ph?i.

- Thi?u mu: l??ng h?ng c?u gi?m lm oxy khng ?? cung c?p cho nhu c?u c?a c? th?.

- Tnh tr?ng t?ng chuy?n ha nh? b?nh Basedow, s?c, nhi?m trng mu.

- B?nh th?n v gan m?n tnh: do t?ng l??ng d?ch ??n ph?i lm gi?m trao ??i oxy t?i ph?i gy kh th?.

- Vim ?a kh?p.

- C v?n ?? v? h? th?ng th?n kinh: t?ng p l?c s? no do ch?n th??ng s? no, kh?i u no, tai bi?n m?ch no, ch?y mu no. Kh th? th??ng x?y ra khi no b? chn p ? vng ?i?u ha h h?p. Tri?u ch?ng h h?p th??ng x?y ra sau cc tri?u ch?ng th?n kinh.

- R?i lo?n th?n kinh c? gy ?nh h??ng ??n gin n? l?ng ng?c v c th? ?nh h??ng ??n di ??ng c?a c? honh lm cho b?nh nhn kh th?.

Cch xc ??nh kh th? l tri?u ch?ng c?a m?t b?nh:

- Kh th? ko di v dai d?ng. N?u kh th? ch? di?n ra trong th?i gian ng?n v ??t ng?t v?i m?c ?? n?ng, c?n lm thm xt nghi?m.

- Kh th? khi ngh?.

- Kh th? khi g?ng s?c.

- Kh th? khi n?m.

- Kh th? ?i km v?i cc tri?u ch?ng nh? ?au ng?c r?i lan ln tay, c?, hm; s?ng t?y c?ng chn, bn chn; t?ng cn ho?c m?t cn m?t cch kh hi?u; km ?n; m?t m?i t?ng lc; tot m? hi; ho ra ??m c mu vng, xanh, g? s?t ho?c th?y c mu trong ??m; s?t; th? kh kh; ho ko di dai d?ng. ??u mng tay ho?c mi c mu xanh tm, m?t m?i, chong vng, mng tay khum...

Vi?c ?i?u tr? kh th? ty thu?c vo nguyn nhn gy b?nh. N?u kh th? do b?nh tim, c?n ?i?u tr? b?ng thu?c ch?a suy tim nh? l?i ti?u, ?c ch? men chuy?n, digoxin v ch?n bta. N?u kh th? do hen tim v b?nh ph?i m?n tnh, ph?i ?i?u tr? b?ng cc thu?c gi?m co th?t ph? qu?n v thu?c ch?ng vim ho?c th? oxy. Trong tr??ng h?p nhi?m trng c?n dng khng sinh.

?? phng trnh ch?ng kh th? c?n:

- B? thu?c l gip gi?m cc tri?u ch?ng kh th? v gi?m nguy c? ung th? ph?i.

- Trnh cc ch?t c th? gy d? ?ng, b?i b?n, ??c ch?t.

- Trnh t?ng qu cn v t?p th? d?c ??u ??n.

- ?n gi?m mu?i n?u b? suy tim, ??ng th?i dng thu?c v theo di cn n?ng th??ng xuyn.

Ý kiến bạn đọc (0)add comment

Viết Ý kiến bạn đọc
Thu nhỏ cửa sổ | Phóng to của sổ

busy
 

gigigi

2013-09-12 191209