Email In PDF.

"ch??ng trnh ph?u thu?t tim m?ch v l?ng ng?c ngay trong tu?n"

ula

B?nh tim m?ch v cc b?nh l v? ph?i l?ng ng?c l nh?ng b?nh l v cng hi?m ngho, khi pht hi?n b?nh, chng ti hi?u tm l ng??i b?nh lun lun lo s? ??t bi?t n?u c ch? ??nh ph?u thu?t , lun mong ???c gi?i quy?t s?m b?nh t?t, Hi?u ???c ?i?u ny trung tm ph?u thu?t tim m?ch v l?ng ng?c b?nh vi?n Vi?t ??c ? nng cao ch?t l??ng ph?c v? gip ng??i b?nh ???c gi?i quy?t "an ton- ti?t ki?m v thu?n l?i nhanh nh?t " b?nh t?t c?a mnh b?ng

-B?n ??n tu?n tr??c lm ??y ?? xt nghi?m ?? h?i ch?n tnh tr?ng s?c kh?e, lo?i tr? y?u t? nguy c? v ngay sau tu?n sau ti?p ? b?n s? ???c ph?u thu?t b?i cc GS ,BS kinh nghi?m

b?n lo l?ng v? vi?n ph:

-D b?n ? b?nh vi?n no, ch? c?n gi?y chuy?n vi?n v? BV Vi?t ??c v b?n c b?o hi?m y t? l b?n ???c h??ng quy?n l?i b?o hi?m nh? quy ??nh nh n??c.

b?n ph?i chu?n b? kinh ph th? no:

M? tim h?:

cc b?nh l v? van tim

V?i b?nh tim m?c ph?i: h? h?p van tim ph?i ph?u thu?t, v?i thng th??ng tr??ng h?p b?n ph?i thay van tim, n?u b?n c b?o hi?m y t? b?n ph?i ?ng thm vi?n ph l 12 tri?u ??ng, tr??ng h?p khng c b?o hi?m y t? th vi?n ph c?a b?n l 20 tri?u ??ng, cn ti?n v?t t? tiu hao b?n ph?i ?ng thm l 40 tri?u n?u thay m?t van tim v ph?i ?ng 60 tri?u n?u b?n ph?i thay hai van tim .

v?i b?nh l b?nh tim b?m sinh

v?i tim b?m sinh thng th??ng nhi?u b?nh khc nhau v m?i ph?u thu?t c?ng t??ng ??i khng gi?ng nhau v? v?t t? ?i km v ngy ?i?u tr?, tuy nhin n?u con b?n trong cc nhm b?nh sau ?y c th? tham kh?o
B?nh thng lin th?t, thng lin nh?, Fallot4 ..
N?u b?n c b?o hi?m y t? th gi ti?n vi?n ph l 12 tri?u ??ng, gi ti?n khng b?o hi?m y t? l 20 tri?u ??ng VN, bn canh gi vi?n ph b?n ph?i tr? ti?n cho v?t t? dng cho chu v?i m?c ti?n thm n?a kho?ng 15 tri?u ??ng

v?i tim b?m sinh thng th??ng nhi?u b?nh khc nhau v m?i ph?u thu?t c?ng t??ng ??i khng gi?ng nhau v? v?t t? ?i km v ngy ?i?u tr?, tuy nhin n?u con b?n trong cc nhm b?nh sau ?y c th? tham kh?o
B?nh thng lin th?t, thng lin nh?, Fallot4 ..
N?u b?n c b?o hi?m y t? th gi ti?n vi?n ph l 12 tri?u ??ng, gi ti?n khng b?o hi?m y t? l 20 tri?u ??ng VN, bn canh gi vi?n ph b?n ph?i tr? ti?n cho v?t t? dng cho chu v?i m?c ti?n thm n?a kho?ng 15 tri?u ??ng

v?i Ph?u thu?t tim kn:

b?nh l v? m?ch mu, l?ng ng?c, ph?i, b?n ???c b?o hi?m thanh ton theo quy ??nh v cng chi tr? theo quy ??nh nh n??c hi?n hnh

b?n c th? lin l?c theo ??a ch? ?? bi?t thm chi ti?t c? th?

S? 40 Trng Thi, Hon Ki?m, H N?i
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
?i?n tho?i: 04.38253531(nhnh 203)
?i?n tho?i di ??ng: 0942449990
http://www.timmachvietduc.com

Ý kiến bạn đọc (0)add comment

Viết Ý kiến bạn đọc
Thu nhỏ cửa sổ | Phóng to của sổ

busy
 

gigigi

2013-09-12 191209